Algemene voorwaarden particulieren

VERKOOPPROCES, STATUS VAN DE KLANT, GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Dienst van ServiceRight Scooters en het gebruik van de Dienst en de Website door u, het een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en ServiKceRight Scooters. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

• Aanvraag: de door Gebruiker via de Website ingediende en door ServiceRight Scooters aan opdrachten verzonden aanvraag, inhoudende het verzoek tot het uitbrengen van een Offerte;
• Acceptatietermijn: het in de Offerte aangegeven uiterste moment dat de Gebruiker de Offerte in Opdracht kan geven;
• Dienst: de dienst die ServiceRight Scooters aan Gebruiker verleent, zoals omschreven in artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden;
• Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere diensten wenst te laten uitvoeren en hiertoe een Aanvraag plaatst op de Website teneinde een Opdracht met klusser overeen te komen;
• Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden van ServiceRight Scooters;
• Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
• Klusser : de klusser, die voldoet aan de kwaliteitseisen zoals door ServiceRight Scooters gesteld en die is aangesloten bij de Dienst van ServiceRight Scooters;
• Offerte: een aanbod van een klusser voor het uitvoeren van Werk op basis van een Aanvraag, waarbij onder andere de prijs en overige specificaties worden vermeld en welke Offerte door ServiceRight Scooters digitaal kan worden verzonden aan Gebruiker;
• Opdracht: de overeenkomst die tot stand komt tussen de klusser en de Gebruiker na acceptatie van de Offerte door Gebruiker, ter uitvoering van het Werk;
• Privacy Statement: het privacy statement van ServiceRight, beschikbaar op serviceright-scooters.nl/privacybeleid;
• ServiceRight: de besloten vennootschap ServiceRight B.V., kantoorhoudende te (1322 CJ) Almere, aan de Transistorstraat 7 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67440932;
• Website: de website van ServiceRight Scooters, bereikbaar via serviceright-scooters.nl alsmede alle onderliggende pagina’s;
• Werk: de dienst die door klusser ten behoeve van de Gebruiker wordt verleend – te weten het onderhoud aan voertuigen – zoals omschreven door de klusser in de Offerte en als overeengekomen in de Opdracht.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

2.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst en de Website door Gebruiker, alle rechtshandelingen van en overeenkomsten tussen ServiceRight Scooters en Gebruiker, alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en ServiceRight Scooters. Op het gebruik van de Dienst door klusser zijn specifieke voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van toepassing.

2.2 ServiceRight Scooters is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn.

ARTIKEL 3. DIENST

3.1 De Dienst van ServiceRight Scooters bestaat uit het beschikbaar stellen van de Website waarop Gebruiker en klusser met elkaar in contact kunnen komen ten einde het overeenkomen van een Opdracht voor het verrichten van Werk. ServiceRight Scooters heeft daarbij slechts een faciliterende rol middels het verzenden van Aanvragen en Offertes. ServiceRight Scooters wordt nooit partij bij enige overeenkomst tussen de Gebruiker en de klusser en kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van een klusser, Gebruiker en/of derde door middel van of in verband met de Dienst, de Website of anderszins.

3.2 ServiceRight Scooters spant zich in de Dienst met zorg en op professionele wijze te verlenen. De Dienst wordt door ServiceRight Scooters uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. ServiceRight Scooters is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, (de inhoud van) haar Dienst en/of de Website aan te passen en/of te beëindigen.

3.3 De Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op de Website en/of Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). ServiceRight Scooters sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit.

3.4 In ieder geval – maar hiertoe niet beperkt – doet ServiceRight Scooters geen garanties, toezeggingen en/of vrijwaringen:
a. ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, juistheid en geschiktheid voor een bepaald doel van de Dienst, de Website en de daarop geplaatste informatie, tenzij expliciet anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden;
b. dat de informatie op de Website en op basis van een Aanvraag uitgebrachte Offertes juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig zijn;
c. dat de Website (i) ononderbroken zal werken, (ii) vrij zal zijn van virussen, Trojaanse paarden en andere fouten en/of gebreken, en/of (iii) dat eventuele gebreken aan de Dienst of Website zullen worden verholpen;
d. dat klusser, Gebruiker en/of andere bezoekers van de Website zich zullen houden aan de voor hun toepasselijke Algemene Voorwaarden of Gebruiksvoorwaarden, danwel niet onrechtmatig zullen handelen;
e. ten aanzien van de deskundigheid dan wel integriteit van de klusser;
f. dat Gebruiker door middel van het gebruik van de Dienst zal slagen een Opdracht met een klusser overeen te komen.

ServiceRight Scooters aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van het bovenstaande.

ARTIKEL 4. AANVRAAG

4.1 Een Aanvraag geldt te allen tijde slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en ServiceRight Scooters garandeert niet at er na het verzenden van een Aanvraag daadwerkelijk een Opdracht tot stand zal komen.

4.2 Om een Aanvraag te kunnen verzenden dient de Gebruiker het proces op de Website te volgen en daarbij ten minste de volgende informatie over de Gebruiker te verstrekken:
a. voornaam;
b. achternaam;
c. adres en woonplaats;
d. postcode;
e. e-mailadres;
f. telefoonnummer;
g. kenteken van het desbetreffende voertuig; en
h. overige informatie zoals gevraagd op de Website.

4.3 Na het invoeren van de in het vorige artikellid genoemde informatie, geeft ServiceRight Scooters een kosteninschatting voor het te verrichten Werk. Deze kosteninschatting geldt als een indicatie en ServiceRight Scooters garandeert niet dat het Werk daadwerkelijk tegen deze kosteninschatting door een klusser kan worden verricht.

4.4 De Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het plaatsen van de Aanvraag verstrekt correct, volledig en actueel is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor de werking van de Dienst.

4.5 Gebruiker garandeert dat hij bevoegd is een Aanvraag te plaatsen en daadwerkelijk de wens heeft Werk ten behoeve van zichzelf te doen verrichten, al dan niet onder voorbehoud. ServiceRight Scooters is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.

4.6 Gebruiker vrijwaart ServiceRight Scooters volledig van iedere vordering van een klusser en/of een derde die is gebaseerd op het uitbrengen van een onjuiste of incomplete Aanvraag door de Gebruiker.

4.7 ServiceRight Scooters behoudt zich het recht voor – maar is hier nooit toe verplicht – een Aanvraag, Offerte en/of andere gegevens van Gebruiker of klusser te weigeren, aan te vullen en/of te verwijderen, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van Gebruiker op schadevergoeding of aansprakelijkheid van Service Right.

ARTIKEL 5. OPDRACHT

5.1 Een klusser kan op basis van een Aanvraag van de Gebruiker een Offerte voor het verrichten van Werk uitbrengen, welke door ServiceRight Scooters op een door haar te bepalen wijze (digitaal) aan de Gebruiker beschikbaar kan worden gesteld. De Offerte bevat ten minste bedrijfsinformatie en overige gegevens betreffende de klusser die heeft aangegeven het Werk te kunnen verrichten, de specificaties het te verrichten Werk, de kosten voor de Gebruiker, en de Acceptatietermijn.

5.2 ServiceRight Scooters is niet aansprakelijk voor de inhoud van een Offerte en is nooit verplicht een door klusser opgestelde Offerte daadwerkelijk aan een Gebruiker door te sturen, bijvoorbeeld indien ServiceRight Scooters twijfelt of de klusser het Werk daadwerkelijk (naar de kwaliteitsstandaarden van Service Right) kan uitvoeren.

5.3 Gedurende de in de Offerte vermelde Acceptatietermijn kan Gebruiker de Offerte in Opdracht geven. De Offerte komt te vervallen na het verlopen van de Acceptatietermijn.

5.4 De Opdracht komt tot stand op het moment dat Gebruiker de Offerte tegen de in deze Offerte genoemde voorwaarden accepteert. De acceptatie (“aanvaarding”) door Gebruiker geschiedt door het klikken op een link die per e-mail aan de Gebruiker is toegezonden.

5.5 De Opdracht komt uitsluitend tot stand tussen de klusser en de Gebruiker en ServiceRight Scooters is of wordt op geen enkele wijze partij of anderszins betrokken bij de (betaling van de) Opdracht en/of de uitvoering daarvan.

ARTIKEL 6. PRIVACY

6.1 Bij het gebruik van de Dienst, alsmede bij het bezoeken van de Website verstrekt de Gebruiker (persoons)gegevens aan Service Right. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van ServiceRight Scooters en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt. Het Privacy Statement van ServiceRight Scooters t kunt u hier inzien serviceright-scooters.nl/privacybeleid.

6.2 De klusser gebruikt de (persoons-)gegevens van Gebruiker, verkregen ten behoeve van het opstellen van een Offerte en de uitvoering van de Opdracht, uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De klusser is verantwoordelijk voor iedere verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker en zal daarbij de relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht nemen.

ARTIKEL 7. DUUR EN BEËINDIGING

7.1 De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken. Vanaf het moment dat een Gebruiker een Offerte van een klusser heeft bevestigd, is de Gebruiker echter aan (betalings)verplichtingen jegens deze klusser gebonden. Tevens is ServiceRight Scooters gerechtigd, indien de klant de dienst niet binnen 24 uur voor de aanvang van de dienst schriftelijk heeft geannuleerd, handelingskosten (a €29,50) in rekening te brengen.

7.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die ServiceRight Scooters ten dienste staan, is ServiceRight Scooters te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met de Dienst tijdelijk of blijvend te beperken of te beëindigen, en/of te weigeren om diensten aan Gebruikers te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
(i) de Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden;
(ii) ServiceRight Scooters van mening is dat het handelen van een Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan de Gebruiker zelf, aan opdrachten, andere Gebruikers of aan ServiceRight Scooters kan toebrengen. ServiceRight Scooters zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Dienst, alsmede die via de Website toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de inhoud van Offertes, berusten bij ServiceRight Scooters en/of haar licentiegevers.

8.2 Ten aanzien van de door de Gebruiker via de Website ingediende Aanvraag en andere door Gebruiker ingevoerde informatie verstrekt de Gebruiker aan ServiceRight Scooters een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze Aanvraag en overige informatie te delen met een onbepaald aantal Opdrachten, voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

8.3 Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie en overige materialen die via de Dienst of de Website toegankelijk worden gemaakt, waaronder mede begrepen Offertes van opdrachten, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij ServiceRight Scooters of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

8.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan om, op welke manier dan ook, kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

8.5 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Gebruiker over te dragen. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van ServiceRight Scooters zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object ten aanzien waarvan ServiceRight Scooters Intellectuele Eigendomsrechten bezit.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 ServiceRight Scooters is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst en/of het beschikbaar stellen van de Website, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

9.2 Indien ServiceRight Scooters aansprakelijk is jegens Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is ServiceRight Scooters uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een aan ServiceRight Scooters toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad of anderszins. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 250,– bedragen.

9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. materiële schade aan zaken;
b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

9.4 Iedere aansprakelijkheid van ServiceRight Scooters voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

9.5 Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van ServiceRight Scooters voor enige schade die het gevolg is van of voortvloeit uit (de uitvoering van) een Opdracht door klusser.

9.6 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van ServiceRight Scooters zelf en/of haar leidinggevenden.

9.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ServiceRight Scooters meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ServiceRight Scooters vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

ARTIKEL 10. VARIA

10.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en ServiceRight Scooters ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Midden-Nederland.

10.2 Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. ServiceRight Scooters zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

10.3 ServiceRight Scooters mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.

Oke